Альона Танасійчук, доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ/КНТЕУ
Голова ГО Вінницької обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу»
Голова Вінницького Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами

Alona Tanasiichuk, Doctor of Economics,
Professor of Marketing and Advertising Department of Vinnytsa Institute of Trade and Economics of SUTE/KNUTE
Head of the Vinnytsia regional organization "Ukrainian Association of Marketing"
Head of the Vinnytsya Regional Representative Office of the Industrial Gender Advertising Committee

Профіль у ФБ "Бізнес-школа ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ"

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ШКОЛИ ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ

Бізнес-школа Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету/Київського національного торговельно-економічного університету (далі – Бізнес-школа ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ) є добровільною науково-суспільною організацією здобувачів вищої освіти, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та технікумів створеною з метою всебічного сприяння пошуковій, дослідницькій та науковій діяльності у співпраці з викладачами, що безпосередньо займаються науково-дослідною роботою, з вітчизняними та зарубіжними партнерами (підприємцями, науковими центрами, установами, громадськими організаціями).
Місія Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ – формувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти ведення бізнесу.
Основною метою діяльності Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ є сприяння формуванню професійного розвитку здобувачів вищої освіти, професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та технікумів через надання якісних знань та ефективних практичних навичок, професійних консультацій фахівцями різних сфер бізнесу із різним рівнем практичного досвіду.
Основним завданням діяльності Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ є:

 • залучення провідних фахівців із багаторічним досвідом у різних сферах бізнесу для проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів та іншої діяльності в напрямі бізнес-освіти;
 • поглиблене професійно-орієнтоване навчання слухачів;
 • формування й розвиток необхідних загальних і професійних компетентностей через інформаційно-консультаційну, проектну, творчу та ігрову діяльність;
 • сприяння розширенню контактів з потенційними роботодавцями для сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ/КНТЕУ;
 • впровадження інноваційних методів співпраці наукового середовища з практичною направленістю навчання;
 • залучення студентів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та технікумів до вибору тематики майстер-класів, тренінгів, семінарів, зустрічей-обговорень, лекцій, конкурсів тощо;
 • надання можливості викладачам Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ/КНТЕУ проводити зустрічі зі здобувачами вищої освіти в рамках бізнес-тренінгів;
 • сприяння інтеграції і консолідації структурних підрозділів Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ/КНТЕУ та формування платформи для обміну думками і пошуку оптимальних рішень і бізнес-завдань;
 • сприяння розвитку ділового середовища в регіоні за рахунок надання якісних своєчасних знань та практичних ефективних навичок здобувачам вищої освіти.

Бізнес-школа ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ зорієнтована на розуміння слухачами системи бізнесу, зовнішнього контексту і середовища, в якому працює компанія; розвитку лідерських якостей, навчання роботі в команді, розуміння етики бізнесу; набуття навичок комунікації, необхідних сучасному підприємцю; надання допомоги у прийнятті рішення щодо професійного вибору та створення умов для готовності молоді до соціального, професійного і культурного самовизначення загалом.
В рамках Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ реалізуються основні напрями діяльності: профорієнтаційний, навчально-професійний, комунікативного розвитку, інформаційно-технологічний.
Форми проведення навчання у Бізнес-школі ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ:
тренінги, майстер-класи, круглі столи; фестивалі; бізнес-консультації зі створення та ведення бізнес-діяльності; консультації з фахівцями певної сфери; воркшопи з підприємцями; конкурси професійної майстерності, бізнес-проектів, профорієнтаційні, виробничі та культурно-виховні екскурсії; дебати, квести та інші інтелектуальні та профорієнтаційні заходи тощо.
У Бізнес-школі ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ проводяться заходи, що покликані вирішити проблемні питання, пов’язані з пошуком ідеї для створення власної справи; аналізом пріоритетних напрямків розвитку бізнесу на певній території; залученням інвестицій; правових засад функціонування бізнесу; особливостями набору, підбору, навчання, розвитку та оцінки персоналу підприємств; соціальною відповідальністю бізнесу; оцінкою ризиків та проектною діяльністю. В ході навчання слухачі Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ детально вивчають європейські стандарти якості, механізми їх запровадження на вітчизняних підприємствах.
Діяльність Бізнес-школи здійснюється відповідно до :

 

 • Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України;
 • Положення «Про бізнес-школу Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету».

Повне офіційне найменування:

 • українською мовою: Бізнес-школа Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету/Київського національного торговельно-економічного університету;
 • англійською мовою: Business-school of Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics/Kyiv National University of Trade and Economics;
 • офіційна адреса Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ українською мовою: м. Вінниця, вул. Соборна, 87;
 • офіційна адреса Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ англійською мовою: Vinnitsa, Soborna St., 87.

ПЕРЕВАГИ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ШКОЛИ ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ

Розробка системи навчання для розвитку професійних компетентностей здобувачів, до якої входить традиційне навчання (пояснювально-ілюстративного типу) і тренування в умовних та реальних виробничих ситуаціях.
Партнерство Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ з діючими вітчизняними дійсності підприємствами дозволяє наблизити процес отримання знань до реальної їх та спрямовує його на вирішення проблемних питань, з якими у повсякденній роботі стикаються представники бізнесу в Україні.
Програми практичного навчання в Бізнес-школі ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ забезпечують здобувачам вищої освіти поліпшення теоретичної бази, підвищення кваліфікації та досягнення результатів навчання за освітніми програмами, які реалізуються у ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ; отримання неформальної освіти за межами освітніх програм; отримання в короткий термін найновіших спеціальних компетенцій.
Одним з найбільш важливих факторів неформальної освіти в Бізнес-школі ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ є бажання здобувачів вищої освіти ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ отримувати нові знання та вміння пов’язані з швидкими темпами розвитку цифрових технологій, створенням сприятливих умов виходу вітчизняних підприємств на вітчизняні та міжнародні ринки.
Після закінчення курсу слухачам, які відвідували лекції, майстер-класи, тренінги видаються сертифікати Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ.
Результати діяльності Бізнес-школи ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ дозволять створити базу даних наукових робіт, бізнес-проектів для участі у фестивалях і конкурсах різного рівня, консюмерських фестивалях.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ШКОЛИ ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ

2022 РІК
2021 РІК
2020 РІК
2019 РІК